Представяне

*** STOBET DESIGNER v4.0

Програмен продукт за автоматизирано изчертаване на строителни конструкции в среда на AutoCAD. Изчертаването става с помоща на команди. В AutoCAD  се дефинират команди за изчертаването на елементи от кофражен план, армировъчен план, Стб греди, СтБ шайби, СтБ стени (сутеренни), Рандбалки, таблица колони, СтБ стълби. Също така има дефинирани команди за бързо изчисляване на дървена града-едноделна или съставена, дървена колона, СтБ сечение правоъгълно, изчисляване проводимостта хидротехнически каналаи с правоъгълно, трапецовидно или кръгло сечение.В последната версия 4.0 има включен и модул за линеен разкрой на метални и дървени греди.

Създаден е като помощно средство за строителните инженери.

Преди да започнете инсталирането на Stobet Designer v4.0  е необходимо да се съгласите с лицензионното поразумение.

Инсталацията протична по следния начин:

 1. Копирайте съдържанието на файла ACAD2000.txt ot папка \kof\ACAD2000.txt във файла acad20xx.lsp (xx – означава версиата на AutoCAD – за AutoCAD 2009 файла е acad2009.lsp, за AutoCAD 2014 файла е acad2014.lsp и т.н.). Обикновенно фала се намира в „C:\Program Files\AutoCAD 2009\Support”. При други версии на AutoCAD може да има известни разлики;
 2. Стартирайте AutoCAD и в командния ред напишете installStD;
 3. Ще бъдете попитани за място на инсталацията на програмата. Обикновенно диск „С” и папка „20”;
 4. Ще излезе съобщение за премахване на преместваеми флашки и дискове. Програмата задължитено трбява да се инсталира върху непрестваеми дискове или SSD;
 5. Ще се появи прозорец с лиенцзионно споразумение, име на който да бъде записан лиценза, телефон, е-майл и други. След като се съгласите с лицензионнот споразумение и полълните съответните полата натиснето „ОК”.
 6. Ще ви бъде поискан код за активация. Кода за активация може да се въведе по два начина:
  1. Чрез дистанционно управление на компютъра Ви с програмата TeamViewer и въвеждане на кода;
  2. Чрез изпращане по е-майл на код за активация.
 7. След това затваряте AutoCAD и го отваряте отново;
 8. Стартирайте програмата за „Кофражен план” – KKKK , ако всичко е инсталирано коректно ще се появят следните надписи в командния ред  :

Лиценз на : ....................  ww.konstr.com,  StDesigner v. 4.00.00

 1. С това успешната инсталация е завършена.

 Програмният продукт работи както в диалогов режим така и с прозорци. В най-общия случай програмта изчертава елементите си в сантиметри за мащаб 1:50. Менюто и въпросите от диалога са на български език, написани с български букви, ако съответния Windows e кирилизиран. Програмите се стартират от падащите менюта или от ToolBar  на AutoСAD.

         

За да се започне работа по изчертаване на кофражен план (примерно) е необходимо да се стартира програмата за кофражен план - KKKK, която се намира в началото на падащото меню или в началото на лентата „Кофражен план” от ToolBar. Това важи и за всички останали менюта от падащото меню към Стобет Дизайнер. Само менюта „Общи / Настройки” и „За Стобет Дизайнер” не е необходимо стартиране на специална команда. Те се зареждат автоматично. 

 Подпрограмите имат собствени падащи менюта. Преди работа е необходимо да се стартира съответната подпрограма:

 • KKKK за изчертаване на елементи от кофражните планове;
 • AAAA за изчертаване на елементи от армировъчните планове;
 • GGGG за изчертаване на армировка на СтБ греда - хоризонтална;
 • SSSS за изчертаване на СтБ шайби;
 • FFFF за изчертаване на СтБ монолитни елементи- СтБ Стени от основи, СтБ подпорна стена, Рандбалка, единичен фундамент и др.;
 • EEEE за експерт меню – бързи проверки на СтБ сечние и дървени елементи.

Въвеждането на на данни става по два начина :

 1. чрез диалогови прозорци;
 2. чрез командния ред на AutoCAD-а.

При въвеждане на данни от командния ред въпросите често завършват с "или", което показва, че може да не се отговори т.е. да се натисне Enter (или интервал). По този начин ще се въведе стойността по подразбиране която е поставена в скобите “< … >”.

Тъй като имената на командите едни са кратки (dx, kot, kot3 и др.), а други са по-дълги (armsts1, RetWall, RandBar и др.) то настройването на подходящото извикване на командите от Stobet Designer можете да го направите в *.PGP файла. Той може да се отвори от “Tools->Customize->Edit Program Parameters”.

За всики модули е важно чертежа или чертежите да бъдат поставени в рамки изчертани с командата Ram от кофражнен план. Над всяка рамка има надпис с точния формат на чертежа и мащаба му. По този начин всички надписи и оразмерителни линии ще бъдат в мащаба на дадения чертеж.

В етикета на чертежа е необходимо да се попълни следната информация в съответния слой даден в таблицата по-долу. Текста трябва да бъде направен или с командите на AutoCAD Text или MText. Най добре е да бъде с MText. При много редови текстове Stobet Designer ще вземе само единия ред текст.

Необходими данни за въвеждане в етикета на чертежа

Име на слоя в които трябва да бъдат данните от етикета.

 

Забелeжка:

име на обекта

St.imeObekt

MText

име чертежа

St.ImeCh

MText

дата на чертежа

St.Data

MText

име на възложител

St.ImeVz

MText

Фаза на чертежа

St.FazaProekt

MText

Номер на чертежа

NCH

Тук се поставя текст които е направен с команадата Text от AutoCAD. Не е нужно да номерирате чертежите. Трбява да има поставен текст със съдържание „1” например. След това се пуска командата nnch от кофражен план на Stobet Designer и всики чертежи се преномерират от долу нагоре и от ляво на дясно.

Мащаб на чертежа

St.Scale

 

 

Изброените слоеве не необходимо да ги създавате, те зе зареждат автоматично при стартирането на някой от модулите – „кофражен план” , „армировъчен план” и т.н.

В текущия чертеж се зареждат следните обекти :

 • Всички необходими слоеве ;
 • Стандартен шрифт за надписване на текстове StDStyle и StDSimplex ;
 • Стил за оразмеряване StDDim и StDDimAr;
 • Други служебни дефиниции.

 

Ако отворите нов или съществуващ DWG файл и заредите едно от падащите менютата, автоматично ще се заредят по-горните обеткти в отворения файл. След това те ще бъдат на готови за използването им в текущия чертеж.

 

 

1.  Модули за изчертаване на строителни конструкции.

1.1.Кофражен план»

Стартирането на програмата става от падащото меню „Кофражен план - > Старт програма” или чрез въвеждане на KKKK от командния ред. 
 • StDDwgNum
 • StDKN - Командата работи в текстови диалог. Надписва дължината на всеки участък на избрана полилиния.
 • StDNo - Номерира колони, греди, шайби в кофражен план.
 • StDOsXY - изчертаване на хоризонтални, вертикални и оси в общо положение.
 • kot
 • kot1
 • kot2
 • kot3
 • kot4
 • StDShk
 • StDKofDN
 • StDMakeRamk - изчертава стандартни рамки A0,A1,A2,A3,A4, в различни мащаби.
 • StDNP - изчертава кръгче с номера на полето и дебелината на плочата при кофражен план на плочи. 
 • StDkvx
 • StDKofInfo
 • StDDelDu  - Командата работи в графичен диалогов прозорец. Трие насложени елементи един върху друг от текущия чертеж. Може да се зададе толеранс (максимално разстояние) между елементите. Можете да селектирате област от чертежа и да провери за препокриващи се елементи. Елементите за които проверява са : линии, полилинии, окръжност и текст. Например ако има две линии една върху друга, но в различени слоеве и различни цветове, то едната ще бъде изтрита.
 • StDStbs
 • StDGr -Командата работи в текстови диалог. Изчертава СтБ греда в план с една или три линии. Командата пита за ширина на гредата, след това иска да се посочи точка в колона. Ако се въведе ширина 0. то се изчертава само осовата линия на гредата.
 • StDSha  - Командата работи в текстови диалог. Изчертава СтБ шайба в план с една или три линии. Командата пита за ширина на шайбата, след това иска да се посочат две точки. Ако се въведе ширина 0. то се изчертава само осовата линия на шайбата.
 • StDJagged - Командата работи в текстови диалог. Прави начупена линия между две точки. Командата иска да се посочат две точки. Координатната система трябва да бъде WCS – стандартната координатна система на AutoCAD. Използва се при прекъсване на вертикален резрез.
 • StDLJagged - Командата работи в текстови диалог. Прави начупена линия между повече от две точки точки. Например за ограждане на дадена област от чертежа. Координатната система трябва да бъде WCS – стандартната координатна система на AutoCAD.
 • StDKo
 • StDReadCol
 • StDSelSimilar
 • StDDimLin
 • StDLocalSec - Командата работи чрез графичен прозорец. Прави локален разрез на греда, шайба, стена и плоча. Надписва го, щрихова и котира.
 • StDCirToRec - Командата работи чрез графичен прозорец. Селектирате отворите в архитектурния чертеж и командата ги изчертава като правоъгълни. Командата дава информация за площа и обиколката на избраните отвори. Това могат да бъдат не само отвори а всякакви полилини.
 • StDSectionMark - Командата прави означение за локален разрез. Номерира го.
 • StDDli
 • StDDcont
 • StDHatch
 • StDLayON - включва всички слоеве.
 • StDLayIso - остава включен само слоя на селецтрирания обект.
 • StDLayOFF - изключва слоя на селектирания обект.

 

Изчертаване на колона в кофражен план - няма специална команда за това. Но процедурата е следната : изчертавате колоната като полилиния. Полилинията трябва да бъде в слой KOL. След това командата StDNo (номериране на елементи) и задавате номер. Колоната ще получи номер, оразмерителни линии и щриховка. Обекта(колоната+надписите+щриховката) които ще се получи е един.

Изчертаването на контура на плочата става с полилиния кото трябва да бъде в слой PLO.

 

1.2. «Армировъчен план»

 • SpecReBarsF - прави фигурна спесификация на селектираните армировки.
 • SpecReBarsD - прави спесификация по диаметри на селектираните армировки. Изчислява теглото на армировката.
 • StDArmText - поставя текст за армировка на произволна полилиния или поставя само текст.
 • StDStol - изчертава армировка във вид на столче. Използва се за фиксиране на горната армировка в плочите.
 • StDKob   - изчертава армировка във вид на кобилица. Наклон на кобилицата 45о.
 • StDArm<  - изчертава армировка във видна на
 • StDArmC  - изчертава армировка "линк" във вид на "С". Използва се за връзка на мрежи в стени или шайби.
 • StDEs       - изчертава армировка "линк" във вид на "S". Използва се за връзка на мрежи в стени или шайби.
 • StDFibi    - изчертава армировка във вид на фиба. Използва се навсякъде в армировките.
 • StDStrem - изчертава армировка във вид на стреме.Стремето може да бъде "отворено" или затворено, като и двойно затворено.
 • StDArmGor - изчертава армировка във вид на горен усилител с хоризонтален участък за увеличаване на закотвянето.
 • StDDxy        - изчертава долна или горна армировка в общо положение. На практика с тази команда се построява целия армировъчен план.
 • StDCheck    - проверява за някои грешки по селектиран чертеж.
 • StDRebuildArm - възстановява армировка след "copy and paste".
 • StDUpdateArm - изчислява дали надписа към армировката отговяра на самата армировка.
 • StDEvoleArm - прави разгъвка на селектираните армировки, за да се проверят не покрити зони.
 • StDClear          - почиства базата данни на AutoCAD от излишни обекти от StobetDesigner.
 • StDMakeArm    - възстановява логиката на армировка след "copy and paste".
 • StDRCBeamSec - изчертава армировка на СтБ сечение.
 • StDArmCol        - изчертава армировка на Стб колона. Задават се котите и се изчертава колоната по всички коти. Изчертаването по скоро като табличен вид отколото в разрез по височина. Направено е така за да може лесно да се селектират колоните за дадена кота.
 • StDReadTable  - Чете текст с описани елементи(колони, рандбалки и др.) и ги изчертава автоматично.
 • StD - конвертира армировка в см2 изчислена от StaDyPS и я записва в слой DOLX, DOLY.
 • StG - конвертира армировка в см2 изчислена от StaDyPS и я записва в слой GORX, GORY.

 

1.3. «СтБ монолитни елементи»

 • ArmSts1 - изчертава пълна армировка на СтБ стена. В три изгледа се представя армировката.
 • ArmRan - изчертава пълна армировка на СтБ рандбалка.
 • ArmRetWall -  изчертава в разрез армировка на СтБ подпорна стена. 
 • FlatFund -  изчертава в два разреза армировка на мнолитен СтБ фундамент. 
 • StDArmStlbBegin -  изчертава в разрез армировка на монолитно СтБ стълбище. 

 

1.4. «СтБ греда»

 

 • ArmGre - изчертава пълна амировка на Стб греда. Броя на полета се задава както и височината на сечението на гредата във всяко поле.

 

1.4. «СтБ шайба»

 • ArmSha - изчертава пълна амировка на Стб шайба. Шайбата се изчертава във вертикален разрез по цялата й височина. Сечението, ограничения бетон и армировките се задават за всеки етаж.
 /////////////////////////////////////////////////////////////

2.  Модули за бързи изчисления на елементи.

     2.1. «Експерт меню»

 •  Math-Rebro - изчислява дървена греда на две опори или конзола съгласно НПДК. Задават натоварването и геометрията на гредата. Резултатите могат да се запишат във файл.
 • StDmTBEC5 -  изчислява дървена греда на две опори или конзола съгласно EC5. Задават натоварването и геометрията на гредата. Резултатите могат да се запишат във файл.
 • Math-WCol - изчислява дървена колона съгласно НПДК. Задават натоварването, геометрията на колоната и опорните условия. Резултатите могат да се запишат във файл.
 • Math-Wbeam - изчислява дървена съставена греда съгласно НПДК. Изчислява необходимите дюбели за да се плолучи съставянето на гредата. Задават натоварването, геометрията на гредата и др.. Резултатите могат да се запишат във файл.
 • Math-Stb-sec - изчислява СтБ греда на две опори съгласно НПБСК . Изчислява долна и горна армирка и стремена. Сечението е прието за правоъгълно, а не плочогредово за по-голяма сигурност. Задават натоварването, геометрията на гредата и др.. Резултатите могат да се запишат във файл.

     2.2. «ХидроТехника»

 • Включва оразмеряването на безнапорен канал с правоъгълно, трапецовидно или кръгло сечение. Задава се грапавина на дъно и стени, наклон на дъното. Изчисляват се следните разултати по по Кутер, по Базин, по Манинг, по Форхаймер, по Павловски:
 1. Провеждано водно количество [Q].
 2. Скорост на водното количество [V].
 3. Коефициент на грапавост [n]. 
 4. Vmax по Замарин (необлицовано дъно) / Vmax при облицовано дъно - бетон.
 5. Мин. незатлачваща скорост по Леви, по ГОСТ.
 6. Макс. трансп. способност по Замарин, по ГОСТ.
/////////////////////////////////////////////////////////////

3. Каталози.

        Каталозите включват стоманени профили по DIN, GOST и БДС. Сечения двойно "Т" "С" "L", студено формовани []. След като се посочи даден профил може да се изчертае. Изчертаването става в посочета от потребителя точка в чертежа.

 

 

 

 • Stobet Designer е собственост на “СТОБЕТ” ЕООД.